Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

karolski
17:33
2218 b5f5 500
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viawrazliwa wrazliwa
karolski
16:24
1646 9219 500
Reposted fromtempak tempak viaheroinee heroinee
karolski
16:16
9824 54a3
Reposted fromtommydisimone tommydisimone viajstrbl jstrbl
karolski
16:15
9001 616e
Reposted fromtommydisimone tommydisimone viajstrbl jstrbl
karolski
16:15
2650 17be
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawrazliwa wrazliwa
karolski
15:29
8155 ea1b 500

March 02 2017

karolski
17:54
karolski
16:32
Trochę się zmieniło przez 2 lata, ale czemu nie ;p Daj jakiś kontakt do siebie

March 01 2017

karolski
18:53
4300 2730
Reposted fromunr-eal unr-eal viajstrbl jstrbl
karolski
18:53
Reposted fromroads roads viajstrbl jstrbl

February 28 2017

karolski
22:09
6115 d456
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
karolski
22:04
4406 9202
Reposted fromedmund edmund viajstrbl jstrbl

February 25 2017

karolski
23:43
5511 40d1
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viajstrbl jstrbl
karolski
23:35
9874 d6c6
Reposted fromoutoflove outoflove viajstrbl jstrbl
karolski
23:35
3996 2498 500
(1914)
Reposted fromoldstuff oldstuff viajstrbl jstrbl
karolski
23:32
Pytałem go:
- Zdzisiu, a ty chodzisz na swoje wystawy?
- Po co? Przecież wiem, co namalowałem.
— rozmowa ze Zdzisławem Beksińskim
karolski
23:32
1556 c808
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajstrbl jstrbl
karolski
23:31
6411 8e08 500
Reposted fromoutoflove outoflove viajstrbl jstrbl
karolski
23:23
2075 04cf 500
great party table
Reposted frombecurious becurious viajstrbl jstrbl
karolski
23:22
4568 025d
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viajstrbl jstrbl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl